apkrauti


apkrauti
apkráuti tr. 1. K apdėti kieno paviršių kuo; apdėti ką kuo aplink: Aš apkróviau jį visokiais daiktais J. Stalas apkrautas valgiais, gėrimais P.Cvir. Grabas visas apkrautas vainikais kiek tik telpa Blv. Paėmė ir apkróvė šienu rūbus Ds. Vieną kartą asilas, maišais druskos pilnais apkrautas, ėjo per upę Tat. Eina kap akmenim apkrautas KrvP(Mrj).(kūdikį) randa tenai laumės pasmaugtą ir maitkauliais apkráutą (ps.) . Apkraukiat jūsų bandą! BB1Moz45,17. | Apkrovė didžiausį laužą apie tą ąžuolą LTI10. |refl.: Apsikrovusi ryšuliukais sprunku sukaitusi iš paskutinės sankrovos Pt. Apsikrovė su niekniekiais kaip peranti žąsis su šiaudais M.Valanč. | Jis riebus: šlaunys jo lašiniais apsikróvę Ml. Apsikrovėm (pristatėme, pridėjome visokių daiktų), nėra kur nė praeiti Rm. Šitą vatinę dar gali nešiot, lopais apsikrovus (apsilopius) Skr. | prk.: Visi medžiai žiedų varške apsikrovė Vaižg. Vyšnios apsikrovė žiedais . Medžiai ... ant pavasario ... žiedais apkraujas ir lakštais apdengias DP585. 2. prk. daug duoti, užversti kuo; apsunkinti kuo: Tūkstančiais apkrovę dukteris laiko . Senas jauną gavo ir apkrovė su vaikais Plng. Išlepusiai, vaikais apkrautai moteriškei teko visa ūkio sunkybė Vaižg. Esu apkráutas su darbais (turiu daug darbo) Krtn. Malūnas, kuris kitais metais darbais apkrautas būdavo, šiemet beveik visai darbo neturi prš. Valgyt nedavė, sunku darbu apkróvė Ad. | refl.: Pinigais apsikróvęs gyvena (daug turi pinigų) Gs. Apsikrovė geru, net pavydėjimo pagunda ima žmogų V.Krėv. Pats turtais apsikrovęs, nebežino jų kur bedėti . Apskróvęs turtais, ė vaikui až darbą ažmokėt negali Sdk. Giries valgymais apsikrovęs, o girą su duona valgai Ds. Jau tas ligonis mirs, nes apsikrovė su daktarais M.Valanč. Esu apsikrovusi darbais ir pyragais (dovanomis, gaunamomis už darbą) – negaliu suverpti Šts. Vyras iki ausų darbais apsikrovęs . Mokytojams neverta per daug pamokomis apsikrauti J.Paukš. Ir vaikais apsikráusma, vaikelio (berniuko) benorėdami Ggr. Apsikrovęs [vargais] kai Adomas vaikais Sln. 3. gausiai apdovanoti: Sveikas mane teip brangiomis savo rašto knygelėmis apkrovęs LTI418. Apkrovei gi mane, apipylei dovanomis A.Baran. | prk.: Karalius jį su garbe apkrovė prš. Tu esi viena nu Dievo didžiomis apkrauta visa dangaus dovanomis SGI18. 4. skirti, reikalauti (mokesčio, muito): Despotinis monarchas savo prabangų reikalams apkrauna sunkiais mokesčiais savo krašto gyventojus . Muitu neapkráutas 20. 5. fiz. pripildyti: Apkrovus rutulį V, pvz., teigiamąja elektra, švytuoklių rutuliukai a ir b atsistums . | refl.: Skritulys CD visas apsikrovęs teigiamai . 6. euf. apdergti, apteršti: Nunešk duoną – musės apkraũs Ėr. Šuva prieklėtį apkróvė – eik nuvalyk Ds. | refl.: Žiūrėk, kūma, jau vaikas apsikróvė Ps. | Kad neapkuopč, tai ir sėdėtum lig ausių apskróvęs Ds.
◊ liežùviais (apkalbomìs) apkráuti apkalbėti: Prie to dar liežuviais, apkalbom apkrauna .
kalbomìs apsikráuti būti apkalbamam: Apsikróvė kalbõms mergė pas tą žilbizgį betarnaudama Šts.
\ krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; iškrauti; nukrauti; pakrauti; perkrauti; prakrauti; prikrauti; sukrauti; užkrauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkrauti — apkráuti vksm. Stãlas val̃giais, gėrimais apkráutas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkrovimas — apkrovìmas sm. (2) 1. kas įkrauta, krova: Motociklas lengvai tokį apkrovimą pakėlė rš. 2. reikiamas darbo kiekis: Dabar įmonės dirba visu apkrovimu sp. Širdies ir kraujagyslių sistemos įvairių skyrių pažeidimas visų pirma pasireiškia kaip tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukrauti — 1. tr. nuimti ką nuo viršaus: Tavorus nuo vežimo nukrauti KI16. Tiek malkų tokiu keliu negalima parvežti, turėjom po meterį nuo vežimo pakelė[je] nukrauti Žvr. Siunčiamoji stotis turi reikalauti, kad siuntėjas per normą įkrautąją dalį nukrautų rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakrauti — tr. 1. prikrauti, pridėti: Važiavau prieš kalną, vežimas sunkiai pakrautas, o kumelaitė silpna Rmš. Jis tempia paskum save nedideles rogutes, pakrautas aukšta dėže P.Cvir. Miškas klampus, kelias prastas, ir norėdamas daugiau kaip dešimtį pabėgių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkrauti — (dial.) tr. 1. ant viršaus uždėti: Liepa ant tų lentelių sluogus antkrauti S.Dauk. 2. prk. uždėti, paskirti: Žmogus … nebegali išmokėti antkrautus jam vyresnybinius mokesčius A1884,361. krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdėti — apdėti, àpdeda, apdėjo tr. 1. apkrauti (kuo) aplink ar iš viršaus: Rūsį apdėk šiaudais J. Kapai gražiai apdėtì (aptaisyti) Rdm. | Kad aš taũ būtau mažą dernele apdėjus (pakasus po žeme)! Arm. | refl. tr., intr.: Apsidėję apsibuvę visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgramzdinti — apgramzdìnti tr. sunkiai apkrauti ką nors, kad giliai grimztų: Jie buvę tą baidokėlį taip apgramzdinę, kad kelionė ... pavojinga išsirodžiusi TP1880,40. gramzdinti; apgramzdinti; įgramzdinti; nugramzdinti; pagramzdinti; sugramzdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgriozdoti — tr. griozdiškai apkrauti ką, apversti: Gražiai padėk stakles, neapgriozdok visų užlų Ds. griozdoti; apgriozdoti; atgriozdoti; įgriozdoti; nugriozdoti; prigriozdoti; užgriozdoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrįsti — apgrį̃sti, apgriñdžia, apgriñdo (àpgrindė) 1. tr. apdengti viršų: Apgrįsk rūsį, šulinį lentomis J. Duobės viršų àpgrindė virbais, apdėjo su šiaudais ir su sniegais apibarstė PP41. Gyvoliai gali iššalti – tvartų lubos blogai àpgrįstos Ll. Jau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipakuoti — (appakuoti K) tr. apkrauti pakais. | refl. K. pakuoti; apipakuoti; atpakuoti; įpakuoti; išpakuoti; nupakuoti; perpakuoti; pripakuoti; supakuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language